Regulamin

Regulamin społecznościowego serwisu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 

Społecznościowy serwis internetowy Napiszto.pl jest własnością firmy Mexad sp. z o.o. 00-746 Warszawa, ul. Sułkowicka 2/4, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000399585. NIP 7010320046, Regon: 145861959. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
Korzystając z serwisu napisz.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

 

§ 2
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 

1. Administratorem Serwisu jest Mexad sp. zo.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sułkowickiej 2/4 .
2.Serwis  Napiszto.pl jest społecznościowym serwisem internetowym, w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki do ulubionych lub ich zdaniem najlepszych filmów w serwisie YouTUBE.com (opis + adres URL). Posiadają również możliwość dodawania zdjęć (załadowanie zdjęcia do poczekalni serwisu). Istnieje możliwość dodawania memów  oraz innych treści, z opcją dodania odnośnika do swojej strony z materiałami autorskimi. Użytkownicy zamieszczają treści w serwisie w celu promocji swoich treści, witryna działa jako agregator contentu, odnoszący do autorskiego materiału.
3.Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
5.Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł.
6.Treści obrazkowe zamieszczane w Serwisie Napiszto.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
7.Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w stopce strony.
8.Dostęp do treści w Serwisu  oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

 

Rozdział 1
Definicje

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Serwis – społecznościowy serwis internetowy Napiszto.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.napiszto.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Mexad sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, na którą składa się między innymi kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.napiszto.pl.
Administrator – właściciel serwisu Napiszto.pl.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora  na rzecz Użytkowników  w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności Serwis umożliwia swoim użytkownikom dostęp do informacji i inspiracji  z różnych zakresów wiedzy, publikację swoich treści i promocję własnego bloga,  wyminę informacji oraz  komentowanie materiałów znajdujących się w Serwisie. Wszystkie funkcjonalności Serwisu określonych są szczegółowo w poniższych punktach Regulaminu.
Materiały multimedialne – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Rozdziała 2
Użytkownicy

 

1. Status Użytkownika uzyskuje każda osoba  korzystająca z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników  możliwy jest na dwóch poziomach:
a. Użytkownika  niezarejestrowanego (gdzie dostępne będzie korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w  Regulaminie poniżej);
b. Użytkownika  zarejestrowanego (gdzie dostępne będzie korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w Regulaminie poniżej oraz usług Komentarzy i Publikacji.
3. Poziomy statusu Użytkownika określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności, w szczególności Usług, dostępnych w ramach Serwisu.

 

Rozdział 3
Prawa autorskie
§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie ze społecznościowego serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Rozdziała 4
Rejestracja

 

W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej “Formularz”). Formularz wymaga:

a. udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza.

b. zaproponowania hasła.  Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Użytkownik  jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Administrator  sugeruje Użytkownikom  (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.

4. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji “zarejestruj” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywacje unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie (dalej: “Konto”).

5. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

6. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:

a. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę, jego sukcesorów generalnych lub singularnych, oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdują się w pkt. XII Regulaminu
b. otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu komunikatów systemowych.

 

Rozdział 5

Zasady dodawana nowych materiałów w Serwisie

 

  1. Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.

  2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje.

  3. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz – w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników.

  4. Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych.

  5. W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.

  6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

  7. Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora.

  8. Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora.

  9. Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości.

  10. Użytkownik dodając materiały na portal gromadzi je na indywidualnym koncie użytkownika zwanym inaczej “Profil”. W ramach konta użytkownika każdy użytkownik musi wprowadzić indywidualną nazwę oraz w ramach serwisu napiszto.pl. Jeśli użytkownik po założeniu konta stwierdzi, że chce go usunąć powinien dokonać zgłoszenia o treści “Proszę o usunięcie konta + nazwa użytkownika” pod adres kontakt@napiszto.pl bądź zrobić to z pomocą odpowiedniego przycisku, znajdującego się w ustawieniach konta.

Rozdział 6
Wyrejestrowanie się  Użytkownika z Serwisu

 

1. Użytkownikom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się (dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta). Może to zrobić samodzielnie korzystając z funkcji usuń konto,bądź wysłać żądanie.Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Użytkownika  za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres email znajdujący się w zakładce “Kontakt” lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.

2. Dezaktywację Konta może spowodować również naruszenie przez danego Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie przez niego praw innych Użytkowników  Serwisu , lub podmiotów trzecich.

4. Decyzja Administratora w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Użytkownikowi  za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Użytkownikowi przez Administratora na adres email podany podczas rejestracji.

 

Rozdział 7

§1
Obowiązki Użytkownika

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
2. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
– działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,- nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,- nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,- nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

§2

Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki Administratora


1.Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:
– sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu,
– treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów,
– niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Serwisu,
– udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
2.Administrator zastrzega sobie prawo do:
– okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
– natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
– natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
– zaprzestania udostępniania Serwisu  lub jego poszczególnych funkcjonalności,
3.Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu  może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

 

Rozdział 8
Postępowanie reklamacyjne
§ 1

 

1.Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@napiszto.pl
2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.

 

Rozdział 9
Dane osobowe
§ 1

 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora, podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych przy rejestracji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu; odpowiedni wniosek należy wysłać na adres: kontakt@napiszto.pl

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 powołanej Ustawy.

Rozdział 10
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

 

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

 

Rozdział 11
Poszczególne usługi w ramach Serwisu

 

Udostępnianie zawartości Serwisu

1. Administrator  na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, quizy o tematyce lifestylowej. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga posiadania statusu Użytkownika  zarejestrowanego.

 

Komentarze

9. Użytkownicy zarejestrowani mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora  miejscach Serwisu (dalej: “Komentarze”).
10. W Komentarzach zabronione jest publikowanie treści, które:

i.    są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (netykietą),

j.    są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,

k.    mają na celu wywoływanie kłótni,

l.    naruszają dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,

m.    zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,

n.    są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,

o.     w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne.

11. Administrator  ma prawo usunięcia Komentarzy naruszających postanowienia pkt. 10 powyżej, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator  może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia pkt. 10 powyżej.

12. Administrator  łącznie z Komentarzem Użytkownika  może publikować informację o numerze IP komputera, z którego Użytkownik  dokonał wpisu.

 

Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 stycznia  2017 roku.